Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Obowiązujący od dnia 13.12.2022

Wstęp

Sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego https://akademiaprzedsiebiorczychkobiet.pl/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem”) jest realizowana przez Akademia Przedsiębiorczych Kobiet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-326), ul. Elbląska 5/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473796, NIP 5862284392, REGON 221936785, o kapitale zakładowym 5 000 zł,
zwanego dalej: „Sprzedawcą”). Sprzedawca, w ramach Sklepu Internetowego świadczy również nieodpłatne usługi drogą elektroniczną na zasadach i w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
a. korespondencyjnie pod adresem: Elbląska 5/2, 81-326 Gdynia,
b. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres: biuro@akademiaprzedsiebiorczychkobiet.pl,
c. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.


I. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają
  zdolność prawną, która składa Zamówienia w Sklepie Internetowym lub na rzecz której Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną .
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument –konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Sklepu.
 5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 41[1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Sklepu.
 6. Regulamin – niniejszy dokument.
 7. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy w domenie
  https://akademiaprzedsiebiorczychkobiet.pl/, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów oraz świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 8. Towar – produkt elektroniczny w postaci cyfrowej, taki jak e-book, kurs online, konsultacja online lub pakiet usług prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może stać się przedmiotem Umowy sprzedaży.
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych Regulaminem.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827 ze zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Klienta świadczące o zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży, określające przede wszystkim liczbę i rodzaj Towarów spośród Towarów prezentowanych w Sklepie.

  II. Postanowienia ogólne
 14. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży, a także zasady i warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego odtwarzanie,
  pozyskanie i utrwalenie jego treści poprzez zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 15. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wszelkiego rodzaju wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronach Sklepu (z
  wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celu prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, w szczególności producentów lub dystrybutorów) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w
  sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 16. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Internetu mieli możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego, tj. dokonywania wszelkich czynności prowadzących do zapoznania się z treścią Sklepu bądź dokonywania innych czynności określonych Regulaminem, przy
  użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 17. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego stanowią:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 66 lub nowszej, FireFox 60 lub nowszej, Opera w wersji 53 lub nowszej lub Safari w wersji 5lub nowszej,
  c. włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce.
 18. W celu złożenia Zamówienia, a także korzystania z niektórych Usług w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 19. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem dla każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na pozyskaniu i modyfikowaniu danych użytkowników przez osoby nieuprawnione oraz na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania. Aby uniknąć ryzyka, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość użytkowników korzystających z sieci Internet oraz zaporę sieciową typu firewall.


III. Zasady świadczenia Usług

 1. W ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z bezpłatnych Usług, świadczonych przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient ma możliwość wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pomocą interaktywnego formularza kontaktowego. W celu wysłania wiadomości Klient uzupełnia pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, wpisuje treść wiadomości oraz wysyła wiadomość za pomocą
  dedykowanego w tym celu przycisku. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu Klientowi wysłania wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania
  wiadomości przez Klienta.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi newsletter polegającej na otrzymywaniu od Sprzedawcy wiadomości zawierających w szczególności informacje handlowe. Klient, w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi newsletter, podaje w przeznaczonym do tego miejscu
  w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości od Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie newslettera. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania
  się z newslettera przez Klienta za pomocą dedykowanego w tym celu linku lub z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, akcji rabatowych lub konkursów, których warunki będą prezentowane na stronie Sklepu Internetowego. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.

  IV. Zawarcie Umowy
  1. Informacje dotyczące Towarów, zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Towary prezentowane w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
  3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem stron Sklepu Internetowego jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  4. Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem stron Sklepu Internetowego, wybiera Towary objęte Zamówieniem oraz ich ilość korzystając z interaktywnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie. Po skompletowaniu Towarów, Klient wybiera formy płatności oraz
  metody dostawy oraz składa Zamówienie za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
  5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży o treści zgodnej z treścią Zamówienia. Po otrzymaniu oferty Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail podany
  przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  6. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o przyjęciu
  Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  7. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia również podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. Złożenie Zamówienia telefonicznie lub w wiadomości e-mail jest
  możliwe w Dni robocze, w godzinach wskazanych na stronie Sklepu.
  8. W celu złożenia Zamówienia telefonicznie lub w wiadomości e-mail Klient podaje podczas rozmowy lub w wiadomości e-mail nazwę Towaru wybranego spośród Towarów prezentowanych w Sklepie oraz jego ilość, sposób dostawy i formę płatności wybrane spośród
  sposobów dostawy i form płatności prezentowanych w Sklepie, a także dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu.
  9. Sprzedawca, podczas rozmowy telefonicznej lub w odpowiedzi na wiadomość elektroniczną z Zamówieniem wysłaną przez Klienta podaje informacje o całkowitej wartości Zamówienia oraz informuje, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty
  za Zamówienie.
  10. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail przez Konsumenta, Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przesyła Konsumentowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
  11. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą warunki złożonego Zamówienia, Klient, za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle wiadomość w której zaakceptuje treść Zamówienia, wyrazi zgodę na jego realizację,
  zaakceptuje Regulamin oraz potwierdzi fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od Umowy.
  12. Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki zawartej Umowy sprzedaży, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  13. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

  V. Ceny i akceptowane metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto. W cenach nie są zawarte koszty dostawy.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia,
  b. płatność elektroniczna – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta i skompletowaniu Zamówienia.
 1. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Sprzedawca informuje Klienta o terminie, w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
 2. W wypadku gdy Klient nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, Sprzedawca wzywa Klienta do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin na dokonanie płatności oraz informuje, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu
  Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku, gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty bezskutecznie upłynie, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

  VI. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest realizowana w postaci elektronicznej.
  2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia, w tym jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
  3. Termin realizacji Zamówienia, w tym jego dostawy wskazany na stronie Sklepu Internetowego i jest liczony w Dniach roboczych zgodnie z pkt. V ppkt. 2 Regulaminu.
  3. Sprzedawca realizuje umowę zawartą z Klientem w następujący sposób:
  a. w przypadku e-booków – wysyłka e-booka na adres e-mail wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia,
  b. w przypadku konsultacji – jej realizacja odbywa się za pomocą spotkania online w ramach indywidualnych uzgodnień ze Sprzedawcą,
  c. w przypadku pakietów usług – ich realizacja odbywa się zgodnie z informacjami prezentowanymi w opisie pakietów usług.

VII. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego świadczenia Usług, braku świadczenia Usług przewidzianych Regulaminem lub nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia Usług, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Klient może zgłaszać na adres: Elbląska 5/2, 81-326 Gdynia, adres e-mail: biuro@akademiaprzedsiebiorczychkobiet.pl.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.

  VIII. Prawo do odstąpienia od Umowy
  1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od tej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
  2. Bieg terminu, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Towaru– w przypadku Umowy sprzedaży, a w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to konieczne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza
  Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  5. W przypadku gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
  7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu
  płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Jeżeli Konsument realizujący swoje prawo do odstąpienia od Umowy, przy zawieraniu Umowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
  przez niego dodatkowych kosztów.
  10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. W wypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę,
f. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,
g. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów
  pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
  porady@dlakonsumentow.pl; d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej
  pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Prawa i obowiązki

 1. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na
  zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z Usług, o których mowa
  w pkt. III Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  c. zawierać dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  d. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

  XI. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie obowiązującymi przepisami oraz z zasadami określonymi w Polityce prywatności znajdującej się na stronie Sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczące odstąpienia od Umowy oraz rękojmi za wady Towaru, z wyłączeniem zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej
  jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 5. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
Scroll to Top