Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dokument obowiązujący od dnia 13.12.2022 r.

W niniejszym dokumencie (dalej zwanym: „Polityką prywatności”) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związanych z korzystaniem ze strony internetowej https://akademiaprzedsiebiorczychkobiet.pl/ oraz świadczeniem przez nas usług. 

Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Akademia Przedsiębiorczych Kobiet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdynia (81-326), ul. ELBLĄSKA 5/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473796, NIP 5862284392, REGON 221936785, o kapitale zakładowym 5 000 zł,

adres korespondencyjny: ul. ELBLĄSKA 5/2, 81-326 Gdynia,
e-mail: biuro@akademiaprzedsiebiorczychkobiet.pl.

2. Twoje dane osobowe, które nam podajesz są przetwarzane w następujących celach:

Zawarcie i wykonanie umowy

 • dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, nr
  rachunku bankowego, wizerunek (gdy umowa między nami reguluje kwestie jego udostępnienia)
 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje
  żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której
  jesteś stroną
 • czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy


Formularz kontaktowy

 • dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu
 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na
  zadane przez Ciebie pytanie
 • czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  osobowych

Newsletter

 • dane osobowe: adres e-mail
 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na stosowaniu marketingu bezpośredniego poprzez informowanie Ciebie bezpośrednio o naszych produktach oraz usługach
 • czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


Analiza statystyk, badanie ruchu na stronie internetowej sklepu

 • dane osobowe: adres IP
 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie
  uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu na stronie sklepu
 • czas przechowywania danych: 26 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania Twoich danych osobowych


Marketing towarów

 • dane osobowe: adres e-mail, adres IP
 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu działań marketingowych, poprzez zbieranie
  opinii klientów o towarach oraz publikowanie ich na zewnętrznych serwisach internetowych
 • czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
  danych osobowych


Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu
przed sądami i innymi organami państwowymi

 • dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL,
  adres IP, nr rachunku bankowego
 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie
  uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na
  obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
 • czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania
  umowy


Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności
przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

 • dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL,
  nr rachunku bankowego
 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w
  szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości
 • czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na
  Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych


3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia
umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą
elektroniczną.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi
księgowe, prawne, analityczne, marketingowe, IT, kurierzy, operatorzy płatności oraz banki w
zakresie realizacji płatności

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy
profilowania.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA, gdzie znajdują się serwery Google.Korzystamy z usług Google w celu analizy ruchu na stronie naszego sklepu i budowania statystyk w tym zakresie. Google w celu świadczenia nam tych usług przetwarza Twój adres IP i może przechowywać go na serwerach Google LLC znajdujących się w USA.
Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności 
(link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki –a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

8. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne

Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego używane są pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie).

Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny) i cookies  podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu poprzez dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które opiszemy poniżej).

Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies. Cookies sesyjne są przechowywane do zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym sklepie.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne). Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu ustawień Twojej przeglądarki.

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz.

Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy w następujących celach:
1) tworzenia statystyk i mierzenia ruchu na stronie naszego sklepu. Korzystamy w tym celu z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?fg=1,
2) umożliwienia Tobie zapisu na newsletter, który obsługujemy przez narzędzia Mailerlite, które dostarczane są przez MailerLite Limited. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Mailerlite pod następującym adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy?_gl=1*1cz2hc9*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAv9ucBhBXEiwA6N8nYGCcXSfO2YXF6LwrObcizbBTIO8zhaaOtEQuBVfmn0O9BQhTJ8gonRoCqzgQAvD_BwE,
3) badania zadowolenia klientów sklepu z dokonanych zakupów oraz prowadzenia statystyk za
pomocą narzędzi Ceneo dostarczanych przez Ceneo.pl sp. z o.o. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Ceneo pod następującym adresem:
http://info.ceneo.pl/regulamin#regulamin-7-prywatnosc2.

Logi serwera

Korzystanie ze stron internetowych naszego serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, które zostało skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera.
Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi użytkownikami naszego serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, zapisywany na czas nieokreślony w szczególności dla celów analitycznych. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Tematyka przetwarzania danych jest obszerna i skomplikowana, jednak dołożyliśmy wszelkich starań,
aby w jak największym stopniu i w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady przetwarzania danych na
stronie naszego sklepu. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@akademiaprzedsiebiorczychkobiet.pl.

Scroll to Top