Akademia przedsiębiorczych kobiet

RPDS.08.03.00-02-0054/16
O projekcie
Przedmiotem projektu są działania aktywizacyjne skierowane do 15 bezrobotnych i 30 biernych zawodowo kobiet w wieku 30+ zamieszkałych w powiatach: jaworskim, kamiennogórskim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, ząbkowickim. Kobiety z terenów miejskich będą stanowiły 60 % uczestniczek, a z wiejskich 40 %. Grupami preferowanymi w projekcie będą kobiety wychowujące co najmniej 1 dziecko oraz kobiety niepełnosprawne.
Do projektu będą kwalifikowane kobiety posiadające koncepcję własnej działalności gospodarczej, posiadające predyspozycje do jej wykonywania i chcące założyć własną działalność gospodarczą. Uczestniczki projektu zostaną objęte wsparciem w postaci szkoleń grupowych (88 h) w zakresie: Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Podstawy księgowości, Kadry i płace, Ubezpieczenia społeczne i BHP w przedsiębiorstwie, Monitoring negocjacje sprzedaż, Zasady tworzenia biznesplanu oraz doradztwem indywidualnym (2 h) w zakresie budowy biznesplanu.
W efekcie wsparcia 36 uczestniczek otrzyma dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości nie większej niż 23 398,68 PLN. Uczestniczki, które otrzymają dotację zostaną również objęte wsparciem pomostowym finansowym w kwocie miesięcznej nie większej niż 1 850 PLN dla jednego przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Uczestniczki będą zobowiązane do utrzymania działalności gospodarczych utworzonych w ramach projektu przez okres minimum 12 miesięcy. Fakt prowadzenia działalności przez minimalny wymagany okres oraz sposób jej prowadzenia będzie monitorowany i kontrolowany przez Beneficjenta.